Редовни професори

Борис Мургоски

Проф д-р Борис Мургоски

Редовен професор

Жидас Даскаловски

Проф д-р Жидас Даскаловски

Редовен професор

Миодраг Лабовиќ

Проф д-р Миодраг Лабовиќ

Редовен професор

Злате Димовски

Проф д-р Злате Димовски

Редовен професор

Марина Малиш Саздовска

Проф д-р Марина Малиш Саздовска

Редовен професор

Проф д-р Наташа Пеливанова

Редовен професор

Искра Акимовска-Малетиќ

Проф д-р Искра Акимовска-Малетиќ

Редовен професор

Марјан Николовски

Проф д-р Марјан Николовски

Редовен професор

Светлана Николоска

Проф д-р Светлана Николоска

Редовен професор

Марјан Арсовски

Проф д-р Марјан Арсовски

Редовен професор

Драгана Батиќ

Проф д-р Драгана Батиќ

Редовен професор

Саше Ѓерасимоски

Проф д-р Саше Ѓерасимоски

Редовен професор

Снежана Мојсоска

Проф д-р Снежана Мојсоска

Редовен професор

Стојанка Мирчева

Проф д-р Стојанка Мирчева

Редовен професор

Проф д-р Марија Миленковска

Редовен професор

Катерина Крстевска Савовска

Проф д-р Катерина Крстевска Савовска

Редовен професор

Никола Дујовски

Проф д-р Никола Дујовски

Редовен професор

Фросина Ташевска – Ременски

Проф д-р Фросина Ташевска – Ременски

Редовен професор

Весна Стефановска

Проф д-р Весна Стефановска

Редовен професор

Проф д-р Весна Трајковска

Редовен професор

Проф. д-р Јонче Ивановски

Редовен професор

Проф д-р Богданчо Гогов

Редовен професор

Проф д-р Раде Рајковчевски

Редовен професор

Проф д-р Александар Иванов

Редовен професор