Почетна/Студии/Трет Циклус/Информации за трет циклус студии

Информации за трет циклус студии

Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна, односно уметничка област. Докторскиот труд по правило треба да биде во рамките на 200–300 страници.
Докторскиот труд е самостоен труд во кој доаѓа до израз осопособеноста на кандидатот да се занимава со научно-истражувачка работа и со која до израз доаѓа неговата способност да ја примени методологијата на научното истражување.

Во продолжение се дадени документи поврзани со докторските трудови:

ЕЛАБОРАТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ОДЛУКА за утврдување на соодветни или сродни студиски програми од втор циклус за упис на трет циклус студии и формирање Комисија за обавување интервјуа

ОДЛУКА за утврдување на услови за упис на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност-Скопје