Со отварањето на Факултетот за безбедност-Скопје во октомври 2004 година, се воведе и ЕКТС како систем правила за студирање. За Координатор е назначена Јованка Илиевска .

Основните задачи на Координаторот се:
Ги следи обврските на Академијата во спроведување на принципите и механизмите на ЕКТС.
Го промовира ЕКТС во Академијата и надвор од неа.
Дава поддршка за практична имплементација на ЕКТС, како и поддршка на внатрешните координатори.
Ги информира студентите за ЕКТС
Ги координира внатрешните координатори во процесите на: прилагодување, продукција и дистрибуција на пакетите на информации и водичите за семестрите.
Соработува со јавните и приватните установи кои доделуваат стипендии.
Обезбедува остварување на универзитетски, национални и меѓународни контакти.

Покрај овие работи, Координаторот на Факултетот за безбедност соработува и со другите факултети, членки на универзитетите во Република Македонија.

ПРАВИЛНИК