Прв циклус

На Факултетот за безбедност на прв циклус студии, студентите можат да се запишат на една од следниве студиски програми.

  • Студиска програма Криминалистика (4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити).
  • Студиска програма Безбедност (4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити).
  • Студиска програма Криминологија и криминална политика (4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити).
  • Студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции (4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити).
  • Студиска програма Безбедност и финансиска контрола (3 години, 6 семестри, 180 ЕКТС кредити).