Проф д-р Стојанка Мирчева
Редовен професор
Кадар
Полиција и човекови права
Полициско право и примена на овластувања
Недимискринација и ранливи групи
Човекови права и хуманитарно право
Човекови права и слободи
Родови перспективи на криминалот
Објавени позначајни трудови
1) „Why the ICC is Different“, Peace and Conflict Monitor, January, 2004 (available at http://www.monitor.upeace.org/archive.cfm?id_article=133)
2) „Status of juvenile offenders in the criminal justice system of the Republic of Macedonia“, труд презентиран на Регионална конференција на УНИЦЕФ, Кишињев, септември, 2005 и објавен во Зборник на трудови од Конференцијата, Juvenile Justice in Eastern and South Eastern Europe, 2006, pp.93-100, Institute for Penal Reform, Chishinau, достапен на http://www.eurojuvjustice.org/surveys/470/en.html.
3) „Комплементарната надлежност на Меѓународниот кривичен суд“, Годишник на Полициска Академија, 2006, број 1, стр. 185-195, Полициска академија, Скопје
4) „Инкриминацијата на семејно насилство и полициската практика во Република Македонија“, Годишник на Полициска Академија, 2007, бр.1, стр. 361-374, Полициска академија, Скопје.
5) „Корени на ресторативната правда во македонското казнено законодавство“, 2007, Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр. 3-4, стр. 259-272, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2-ри Август, Штип.
6) „Полициските овластувања во системот на малолетничка правда“, 2008, Малолетничка правда – од идеја до практика, стр. 176-197, Полициска Академија, Скопје.
7) „Современи меѓународни трендови и анализа на положбата на жртвата во полициските постапки на Германија и на Англија и Велс“, 2009, стр. 45-62, Годишник на Факултет за безбедност, Факултет за безбедност, Скопје.
8) „Земањето отпечатоци и најдобриот интерес на детето“, (2009), Малолетничка правда-ресторативна правда, стр. 284-302, Факултет за безбедност, Скопје.
9) “Victim-Offender Mediation in Domestic Violence Cases: Prospects in Macedonian Society”, 2010, Vol. XI, Issue 3, European Forum for Restorative Justice.
Ко-авторство
1) Најчевска, М. Мургоски, Б., Мирчева, С., (ко-автори), Истражувачка студија- Однесување на студентите на Полициска академија во врска со ХИВ/СИДА, 2008, UNAIDS
2) Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, (ко-автори) „Малолетничка правда – Компаративна анализа на системите за малолетничка правда и полициското постапување со малолетници“, 2009, Факултет за безбедност, Скопје.
3) Бачановиќ, О., Стојановски, Т., Крстевска, К., Мирчева, С., 2009, „Постапување со ранливи групи во полициската станица и проширување на процесните права на жртвата во кривичната постапка, Македонска ревија за казнено право и криминологија, бр.1, стр. 235-256, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2-ри Август Штип.
4) Бачановиќ, О., Батиќ, Д . Мирчева, С, Стојковска, В., Просаровска, Ж, (ко-автори) „Прирачник за полициско постапување во системот на малолетничка правда“,2009, Факултет за безбедност, Скопје.
5) „ Мирчева, С., Чачева, В., Иванов, А., 2010, „Положбата на децата жртви на сексуална злоупотреба во македонскиот казненоправен систем“, Годишник на Факултетот за безбедност,бр.1, стр. 282-291, Факултет за безбедност, Скопје.
6) Чачева, В. Мирчева, С,. 2010, „Некои методолошки проблеми при истражување на обемот на сексуалната злоупотреба на децата во Република Македонија“, Хоризонти, год. VI, бр.6, стр. 377-388, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола.
Професор  д-р Стојанка Мирчева е родена 13.11.1969 во Скопје. Дипломира на Факултетот за безбедност – Скопје во 1991 година и се стекнува со титулата дипломиран криминалист. Во 2004 година на тема „Спроведување истраги за случаи на сексуална злоупотреба на деца: Компаративна анализа на законската рамка во Република Македонија и во Англија и Велс“ станува Магистер по меѓународна криминологија, Правен факултет, Универзитет на Шефилд, Шефилд, Велика Британија, 2002-2004 година, (Department of Law, University of Sheffield, Sheffield, England and Wales, UK, 2002-2004, MA in International Criminology). Во 2010 на тема: „Функцијата на полицијата во спречувањето на семејното насилство врз жената“ на Правен факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј“-Скопје го брани својот докторски труд и се здобива со титулата Доктор на правни науки. Својата работна дејност ја започнува во МВР на РМ, СВР-Скопје, како помлад инспектор, од 1991-1992, па инспектор, самостоен инспектор, виш инспектор, а од 2000-2001 год. како началник на ОВР-Центар. Од 2001 до 2002 работи во Министерство за внатрешни работи (МВР), началник на НЦБ-Интерпол-Скопје. Од 2005 работи како асистент на Полициска Академија, Катедра за полициски науки. Во моментот работи како доцент на Факултетот за безбедност – Скопје на Катедра за полициски науки.
Научно – истражувачки проекти (завршени)
1) UNAIDS, “HIV/SIDA, Stigma and Discrimination among Police Officers, 2007, Researcher
2) Coalition “All For Fair Trials”, The Role of the Community and alternatives to the imprisonment- 2006-2007, Researcher
3) UNICEF Research Project ”Analysis on Situation of Child Sexual Abuse and Paedophilia, 2009-2010, Principal Co-researcher
4) Association for Criminal Law and Criminology of Macedonia, “Victims in the criminal procedure and police procedure-procedural rights of victims in criminal proceedings: comparative analysis”, 2009, Researcher
5) EC, FP7, COMPOSITE- Comparative Police Studies In The EU, “A research program on effective organizational change in EU police forces, 2010-2014, Researcher
6) UK Embassy, National survey as part of the project “Support to the establishment of a probation service in the Macedonian sanction system”, 2011-2013, Principal Researcher
Достигнувања:
 Raoul Wallenberg Institute of Human Rights at the University of Lund, SIDA, Sweden, Regional Program on Women Human Rights, Feb.19-March, 16, 2007
 Чивенинг стипендија од Британската Влада за магистерски студии, 2003
 Положен меѓународен тест за англиски јазик-академско ниво, IELTS-academic, 2002
 Постојан судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно во Основен суд Скопје 1-Скопје, 2005-
Телефон: +389 2 2546-211 л.320
Факс: +389 2 2545-070
Е-пошта:    s.mirceva@gmail.com,                 stojanka.mirceva@uklo.edu.mk
ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

   секој вторник во семестарот од  12.30 – 13.30

секоја среда во семестарот од 11.30-12.30,

Консултациите се исто така достапни електронски преку следната адреса s.mirceva@gmail.com   како и преку електронските платформи.