Почетна/Студии/Прв Циклус/Криминалистика

Криминалистика

Првиот циклус на студии на студиската програма Криминалист траат четири години ( осум семестри ) и со неговото завршување студентите стекнуваат 240 ЕКТС кредити.
Во рамките на студиската програма Криминалист постојат 5 насоки кои се избираат во завршната година на студии и тоа:
  • Криминалистичко-криминолошка насока,
  • Полициско-оперативна насока,
  • Безбедносна насока,
  • Безбедност во приватниот сектор и
  • Меѓународна безбедност.
Студентот кој завршил академски студии од прв циклус на универзитетски студии на студиската програма Криминалист се стекнува со диплома – Дипломиран кримминалист. Составен дел од дипломата е додаток на диплома. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, научниот назив по завршување на првиот циклус на академски универзитетски студии на студиската програма Криминалист е baccalaureus.

Водич за зимски и летен семестар за редовни и вонредни студенти на СП Криминалистика.