Проф д-р Наташа Пеливанова
Редовен професор
Кадар
Вовед во право и уставно право
Правосуден систем
Основи на правото и уставно право
Компаративни правосудни системи
Управно право

CV
Реферат за избор во наставник
Одлука за избор во наставник


Родена е во Скопје на 9.7.1964 година каде го завршила основното и средното образование.

Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј” во 1986 година со просечен успех 9,39.

На постдипломските студии, насока – кривично правни науки и криминологија на Правниот факултет при Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје се запишала во 1987/88 година, каде во 1994 година го одбранила магистерскиот труд под наслов “Мерките за безбедност од медицински карактер задолжително психијатриско чување и лекување во здравствена установа и задолжително лекување на слобода”, стекнувајќи се со звање магистер од областа на кривичното право и криминологија.

Во 1995 година го положила и правосудниот испит. Во 2008 година на Правниот факултет “Јустинијан Први”-Скопје, бранејќи го својот докторски труд под наслов “Управно судската контрола како механизам за заштита на човековите права и слободи”, се стекнала со научен степен доктор на правни науки.

Во 1988 година била избрана за помлад асистент на катедрата за кривично право и криминологија на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје. Во 1994 година на истиот факултет била избрана и во соработничко звање-асистент. На Факултетот за безбедност и општествена самозаштита – Скопје, работела до неговото укинување во 1996 година, кога била преземена на работа во Министерството за внатрешни работи. На 15 септември 2008 година  година   била избрана  во звањето доцент на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола, за група предмети од областа на правните науки, каде работно  била ангажирана од 1.10.2008 година.  На 27.12.2012 година на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола избрана е во звањето вонреден професор во научните области: 50800- Вовед во правото, 50802- Управно право и 50811- Право на Европска Унија. Од 15.9.2014 година работно е ангажирана на Факултетот за безбедност-Скопје.

Учесник е на повеќе меѓународни научни конференции.

Трудови

1. Пеливанова Наташа, Некои размисли за смртната казна,  Ревија за криминалистика, криминологија и кривично право, Безбедност бр.4, 1994;
2. Пеливанова Наташа, Примената на некои мерки на безбедност од куративен карактер, Македонска ревија за казнено право и криминологија бр.2, 1994;
3. Пеливанова Наташа, За потребата од паралелно постоење на казните и мерките за безбедност, Ревија за криминалистика, криминологија и кривично право, Безбедност бр.2,1995;
4. Пеливанова Наташа, Влијанието на условите за изречување на мерките на безбедност задолжително психијатриско лекување врз правната сигурност на анормалните деликвенти, Македонска ревија за казнено право и криминологија бр.1-2,1995;
5. Пеливанова Наташа, Приказ на монографскиот труд, Социјален и политички профил на политичките партии во Македонија, Ревија за криминалистика, криминологија и кривично право, Безбедност бр.4,1996;
6. Пеливанова Наташа, Мерки за безбедост од медицински карактер, монографски труд, Студентски збор, 1996;
7. Пеливанова Наташа,Управниот спор како инструмент за заштита на човековите права и слободи низ праксата на Врховниот суд на Република Македонија, Зборник на Правниот факултет Јустинијан први, Скопје, 2007;
8. Пеливанова Наташа, Задолжителноста на пресудите донесени во управен спор и нивното дејство, Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, година I, бр. 1, Битола, 2008
9. Пеливанова Наташа, Жалбата во административно-судската постапка, Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, година II, бр. 2, Битола, 2009;
10. Пеливанова Наташа, Административно судство, Битола, 2009;-универзитетски учебник;
11. Пеливанова Наташа, Основи на правото, Битола, 2010; – авторизирани предавања;
12. Пеливанова Наташа, За значењето на управниот спор со полна јурисдикција, Зборник на Правниот факултет-Јустинијан Први-Скопје, Скопје, 2010;
13. Пеливанова Наташа, Специјализираноста на административното судство во Република Македонија, Хоризонти, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, Година VI, бр. 6, 2010;
14. Пеливанова Наташа, Ристовска  Мирјана, Начелото на сервисна ориентација на администрацијата, Зборник на Правниот факултет Јустинијан Први-Скопје,Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет-Скопје, 2012;
15. Pelivanova, N. and Dimeski, B. 2011. Efficiency of the Judicial System in Protecting Citizens against Administrative Judicial Acts: The Case of Macedonia . International Journal for Court Administration, 6th Issue, Vol. (3) No.2: 45-52
16. Pelivanova Natasa,  Ristovska Mirjana,Lawmaking and law application in the Republic of Macedonia and role of administration, International Journal of Multidisciplinary Research , Zenith, Vol.2 Isue 8, August 2012, ISSN 2231 5780, pg. 75-87,
17. Pelivanova Natasa,  Ristovska Mirjana,  Information society and public administration in the Republic of Macedonia-legal aspects, MIT University, Faculty of Management, Annual International Scientific Conference, Global Security and Chalanges of the 21 st Century, June 9, 2012, Makedonski Brod,
18. Pelivanova Natasa,Ristovska  Mirjana,  Service oriented public administration in the Republic of Macedonia, 20-th NISPAcee Annual Conference, Public Administration East and West: Twenty Years of development, Ohrid, 2012
19. Пеливанова Наташа, Дилемите за организацијата на административното судство во Република Македонија, Зборник на Правниот факултет – Јустинијан Први во Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет Јустинијан Први-Скопје, 2011;
20. Димески Бранко, Пеливанова Наташа, Ристовска Мирјана, Теоретски и емпириски аспекти на јавната управа во локалните самоуправи во Република Македонија, Хоризонти, Битола, 2011;
21. Пеливанова  Наташа, Димески  Бранко, Функционирањето на административното судство во Република Македонија, Хоризонти, Битола, 2011;
22. Пеливанова Наташа, Мирјана Ристовска, Информатичкото општество и принципот на сервисна ориентација на администрацијата, Хоризонти, Универзитет Климент Охридски-Битола, 2012, стр. 51-61;
23. Ristovska Mirjana,  Pelivanova Natasa, The rule of Law principle and the effective functioning of democratic institutions; Zenith International Journal of multidisciplinary Research, ISSN 2231-5780 Vol3 (12), December (2013),
24. Пеливанова Наташа,   Ристовска Мирјана, Правните аспекти на правата на интелектуална сопственост во услови на компаниска конкурентност, Зборник на трудови од меѓународна научна конференција, Битола 2013, стр.782-791,
25. Pelivanova Natasa, Ristovska Mirjana, Type of governance judicial control of actual administrative acts in the Republic of Macedonia, Zenith International Journal of multidisciplinary Research, ISSN 2231-5780 Vol 4(6) June (2014); p.244-253;

Телефон: + 389 2 2546-211 л.319
Факс: + 389 2 2545-070
E-пошта: natasa.pelivanova@uklo.edu.mk

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Понеделник 9, 00-10,30 часот

Вторник 12,00-13,30 часот