Почетна/Студии/Прв Циклус/Безбедност и евроатлански интеграции

Безбедност и евроатлански интеграции

Примена на знаењето и разбирањето

• примена на соодветни практични концепти, методи, техники и комуникациски вештини во пружање помош и поддршка на органите и телата во министерствата органита на локалната самоуправа;
• анализа на улогата на човечките ресурси за постигнување на ефикасност на надлежните институции во процесот на евроатлантските интеграции;
• анализа на улогата на динамиката во имплементирањето на условите за членство во ЕУ и НАТО во контекст на општествено-политичките и социо-економските состојби;
• примена на алатки и техники за менаџирање со проекти од програмите и фондовите на ЕУ и НАТО;
• примена на методи за евалуација на институционалните капацитети, предностите и слабостите во процесот на интегрирање во ЕУ и НАТО;
Способност за проценка
• способност за идентификација на предностите и слабостите на институциите во процесот на интегрирање во ЕУ и НАТО;
• способност за оцена на реформскиот процес во областа на безбедноста како еден од клучните столбови на евроатлантските интегративни процеси;
• развива способност да ги евалуираат и проценат идеите за иницирање проекти со европски предзнак;
Комуникациски вештини
• стекнува вештини да комуницира ефективно со користење на соодветни  аргументи во извештаите, презентациите и дебатите од областа на евроатлантските интеграции и безбедноста;
• способности за професионален пристап во процесот на имплементацијата на стандардите и критериумите за членство во ЕУ и НАТО;
• развива критичко мислење;
• развивање на позитивистички пристап;
• развива аналитички пристап во проучувањето и истражувањето на безбедноста и евроатлантските интеграции;
• применува научно верификувани методи и техники за истражување на безбедноста и интегративните процеси;
• развива стратегиско размислување;
• синтетизира информации и извлекува заклучоци;

Водич за зимски и летен семестар за редовни и вонредни студенти на СП Безбедност и евроатлански интеграции.