Почетна/Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Редовен професор д-р. Катерина Крстевска Савовска.

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (кликнете овде:)

За повеќе информации oд јавен карактер (кликнете овде:)

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – 24.04.2019
АКТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ

ОДЛУКА за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Факултетот за безбедност