Почетна/Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Правото за пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.


Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
Редовен професор д-р. Катерина Крстевска Савовска (katerina.krstevska@gmail.com)
Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:
Вонреден професор д-р Богданчо Гогов (bogdanco.gogov@uklo.edu.mk)


1. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 

2. Барање за пристап до информации од јавен карактер

3. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

4. Жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

5. Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

6. Документи на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

7. Документи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

8. Документи на Факултетот за безбедност – Скопје

9. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер

10. Извештај за работата на деканот и Факултетот за безбедност – Скопје

11. Документи од областа на финансиите

12. Евалуација

13. Контакт информации за вработени на Факултетот за безбедност – Скопје