Проф. д-р Весна Трајковска
Вонреден професор
Кадар
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
Деловен странски јазик 1
Деловен странски јазик 2
Телефон: +389 2 2546-211 л. 102
Факс: +389 2 2546-211
Е-пошта:    vesna.trajkovska@uklo.edu.mk
ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
вторник: 12:00 – 13:30
среда: 12:00 – 13:30