Почетна/Студии/Прв Циклус/Одбрана на дипломски трудови

Одбрана на дипломски трудови

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2023 година (четврток) со почеток во 10,30 часот, кандидатот Михаела Трајковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Организациски аспекти на пенитенцијарните установи во рамки на управата во РСМ и Република Словенија“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.02.2023 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Слободан Митревски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Контрола на управата од страна на Народниот правобранител во РСМ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.02.2023 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кети Богдановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Жените како сторителки на кривични дела – етиолошки и феноменолошки аспекти“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.02.2023 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Никола Ѓуров, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Економската безбедност во функција на промоција на одржливиот развој“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.02.2023 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Марија Радевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Раководење на полицијата при извршување на секојдневните полициски задачи“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.02.2023 година (петок) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Дарко Милошев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Тероризмот како закана по националната безбедност на една држава“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.02.2023 година (петок) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Теодора Даскаловска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Моделирање на алгоритмите за предвидување на криминалот врз основа на теоријата на рутинска активност и теоријата на рационален избор“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.02.2023 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Сандра Димитрова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Надлежни субјекти за кризноуправување во РСМ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.02.2023 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Никола Чамовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Новата методологија за проширување на ЕУ и нејзиното влијание врз државите-кандидати за членство во ЕУ“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.02.2023 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Мила Бангиовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Биполарните растројства и нивната поврзаност со насилниот криминалитет“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 06.02.2023 година (пonedelnik) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Дарко Младеновски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Малолетни делинквенти сторители на кривичното дело тешка кражба“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.02.2023 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кристијан Ничевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Заштита од близок напад при обезбедување на ВИП личности“

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.02.2023 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Теодора Петреска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Улогата, функцијата и регрутирањето на жените во тероризмот“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.02.2023 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Катарина Каевиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Банкарство и криминалот во банкарското работење“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.02.2023 година (среда) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Бранко Атанасовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Анализа на тактичко-технички карактеристики на полуавтоматски пиштоли GLOCK 17,19,21 и одредени пиштоли користени во европските полиции“

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 23.01.2023 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Петар Софкоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Современи форми на тероризам„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.01.2023 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Марио Михаиловски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Заштита на правата на децата во судир со законот во полициското работење„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.01.2023 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Марија Милеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Заштита на правата на жртвите на трговија со луѓе во полициското работење„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.12.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Антонела Ристовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Меѓународна соработка во сузбивањето на недозволената трговија со дрога„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2022 година (вторник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Бојана Божиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Корупција во правосудството„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.12.2022 година (среда) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Благица Блажеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Центарот за социјална работа во системот за правда на децата„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.12.2022 година (четврток) со почеток во 14,00 часот, кандидатот Сара Михајлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Ранливоста, дискриминацијата и полициското постапување насочено кон заштита од дискриминација на лицата заразени со ХИВ и СИДА„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Стефани Трајковиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Улогата на полицијата во современото општество„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.12.2022 година (четврток) со почеток во 11,30  часот, кандидатот  Љубе Андонов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Независноста и самостојноста на судството во РСМ – Декларација или реалност„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.12.2022 година (четврток) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Бојан Петрушевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Правото на приватност како основно човеково право„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Весна Скендерска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Методика на истражување на кривичното дело Пустошење на шуми„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.12.2022 година (понеделник) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Александра Фимчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Контрола на работата на полицијата„

Одбраната ќе се одржи  он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.12.2022 година (среда) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Стефанија Стојанова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Систем на заштита и спасување на РСМ и управување со пожари„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.12.2022 година (петок) со почеток во 09,30  часот, кандидатот  Владан Драговиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Безбедносни мисии на ЕУ – случајот со Грузија„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.11.2022 година (вторник) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Мери Саздова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Улогата на МВР во системот на интегрирано гранично управување„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.11.2022 година (вторник) со почеток во 12,00  часот, кандидатот  Марија Зероска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Имплементацијата на Парискиот договор од 2015 година и очекуваните резултати во однос на климатските промени„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 23.11.2022 година (среда) со почеток во 12,15  часот, кандидатот  Илина Павлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Помош и заштита на децата-жртви на трговија со луѓе„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.11.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Радмила Крстевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превенција на врсничко насилство„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.11.2022 година (понеделник) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Илина Милојеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Виктимогени фактори на социопатолошко однесување„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.11.2022 година (среда) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Билјана Јованчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сексуална злоупотреба на деца„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.11.2022 година (вторник) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Филип Цветановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Институционално организирана корупција„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.11.2022 година (вторник) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Марин Смилески, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Постапување и начин на комуникација на полициски службеник со осврт на агресивни луѓе и луѓе со психолошки нарушувања„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Марко Стојановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Застапеност на Ромите во пратенички состав на Македонското Собрание 1990-2020 во зависност од изборен модел и изборно законодавство„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 12,00  часот, кандидатот  Вања Лазаревска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Учество на пратенички во состав на Собрание од 1990 до 2020 со посебен осврт на значење на квотите и причините за таква нивна застапеност„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.11.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00  часот, кандидатот  Иван Ѓорѓиев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Трговија со кокаин-со посебен осврт кон империјата на Пабло Ескобар„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.10.2022 година (среда) со почеток во 10,00  часот, кандидатот  Аријан Сејдини, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Придобивките од разузнаваките податоци пред и после извршување на терористички дејстиа„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.10.2022 година (среда) со почеток во 13,30  часот, кандидатот  Марија Груевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко планирање и истраги во кривичната постапка„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.10.2022 година (среда) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Илија Камчев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Безбедносен стабилитет (ризици, закани и загрозување) и приватната безбедност„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.10.2022 година (петок) со почеток во 12,00  часот, кандидатот  Павлина Антевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значење и улога на односите помеѓу полицијата и јавноста во секојдневното полициско работење„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.10.2022 година (петок) со почеток во 11,00  часот, кандидатот  Магдалена Атанасова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Односот помеѓу полицијата и синдикалните организации„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Анастасија Маркоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Преклопување жртва-сторител:истражување на траекторијата на виктимизација и престапништво меѓу младите„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.09.2022 година (петок) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Стефан Тодоровски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Соработката на ООН и ОБСЕ во борбата против тероризмот во 21 век„

Одбраната ќе се одржи  во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.09.2022 година (петок) со почеток во 10,30  часот, кандидатот  Нусри Барди, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Компаративна анализа на безбедносните политики на државите од Западен балкан„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.09.2022 година (четврток) со почеток во 09,30  часот, кандидатот  Сара Николовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Промените во современиот свет кои влијаат на безбедносната средина„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 12,30  часот, кандидатот  Ивона Поповска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Искуства на Република Северна Македонија при користење на Европскиот механизам за цивилна заштита„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.09.2022 година (петок) со почеток во 10,00  часот, кандидатот  Леонора Павлова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Безбедносен менаџмент и кризно управување„

Одбраната ќе се одржи on-line.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.07.2022 година (понеделник) со почеток во 09,00  часот, кандидатот  Душко Ќосев, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Раководење вополициска станица од општа надлежност„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.07.2022 година (четврток) со почеток во 13,00  часот, кандидатот  Љупка Божановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Примена на одбрамбени техники на ставови, удари и блокади при употреба на физичка сила кај полицијата„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.06.2022 година (четврток) со почеток во 08,45  часот, кандидатот  Тони Алексовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Аеробно-кондициско вежбање како метод за подобрување на општата физичка подготвеност кај полицијата„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 16.06.2022 година (четврток) со почеток во 09,30 часот, кандидатот Елена Божиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Полициска етика и човекови права„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.06.2022 година (петок) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Јован Младеновски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Современи безбедносни предизвици: Хибридни војни и асиметрични напади„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.06.2022 година (среда) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Бисера Маријановиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Организиран криминал и финансирање на тероризам„

Одбраната ќе се одржи со физичко присуство.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.06.2022 година (понеделник) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Индира Хајдаровиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значење на индициите и верзиите при откривање и докажување на кривични дела и сторители„

Одбраната ќе се одржи со физичко присуство.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.05.2022 година (четврток) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Марјан Грнчаров, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Превенција на виктимизација од сообраќајни деликти„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Христијан Гигов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Политичка корупција и неизбежни последици, доколку не се уништи со стратегија за градење на демократско-плуралистичко општество„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Симона Србиновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Рехабилитационите програми во казнените установи – ефикасност или неуспех во нивната примена„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.04.2022 година (четврток) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Кристијан Наков, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Тактика на делување на организираната криминална група на Емилио Пабло Ескобар Гавирија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.04.2022 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Елена Митева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фаза на транспорт на жртви на трговија со луѓе„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 19.04.2022 година (вторник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Мартина Ацковска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Радикализација како процес кој доведува до тероризам со посебен осврт кон исламскиот радикализам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 29.03.2022 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Даниел Јакимов, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Улогата на разузнавачките служби во заштита на критичната инфраструктура од терористички напади„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2022 година (вторник) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Симеон Трајковски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Фалсификување пари -кривично-криминалистички карактеристики„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 24.03.2022 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Антонио Матовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминолошки аспект на современиот тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.03.2022 година (петок) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Мартина Наумовска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Куќен затвор со електронски мониторинг-алтернатива на казната затвор„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 22.03.2022 година (вторник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Вероника Здравева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Кодексот на однесување на вработените во Министерството за внатрешни работи во функција на зајакнување на полициската култура„

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 12,30 часот, кандидатот Бојана Фимчева, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Начин на извршување на делото Недозволена трговија со дрога – операција диригент „

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 14,00 часот, кандидатот Александра Матакова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Кражба на компјутерски податоци„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Ајлин Јашарова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Руско-Кинеските односи и трансатлатската безбедност „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 13,30 часот, кандидатот Габриела Стојановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ресторативни затвори„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотеката.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 09,00 часот, кандидатот Милва Иванова, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Управната дејност поврзана со личниот статус на граѓаните со посебен осврт на државјанство „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.03.2022 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Маријана Стојановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Предизвиците на обуката на полициските службеници „

Одбраната ќе се одржи он-лајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.03.2022 година (четврток) со почеток во 11,30 часот, кандидатот Жељко Стојановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Приватно обезбедување на јавни настани и собири „

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 21.02.2022 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Магдалена Ристеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сива економија во Република Северна Македонија „

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 18.02.2022 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Елена Андоновска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Алтернативи на судтските постапки„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 07.02.2022 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Габриела Кузмановска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Важноста на социјализацијата во превенцијата на социопатолошките појави„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.02.2022 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Андреј Милчевски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Боречката вештина карате и нејзина примена во улови на специфично полициско постапување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на библиотека.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 05.01.2022 година (среда) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Нино Јанко, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Значењето на полициската етика за градење на полицискиот интегритет„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 30.12.2021 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Јована Ангеловска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Зајакнување на заштита на жени од тортува во затворите„

Одбраната ќе се онлајн.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 28.12.2021 година (вторник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Ивана Боцевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Сајбер криминал-кражба на индентитет и методи занамалување на ефектот од крадење на идентитет„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.12.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Дарко Јовановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Нуклеарен тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Теодора Цветкоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминалистичко планирање„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 10,15 часот, кандидатот Суад Османовски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Современи загрозувања на безбедноста асиметрични и хибридни закани„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Филип Јорданоски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Криминолошки карактеристики на организираниот криминал-мафијашки тип на криминал„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Ирена Танушевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Третмани на осудени лица за нивна ресоцијализација„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.12.2021 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Давид Велјановски, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Правно-политички осврт кон договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 17.12.2021 година (петок) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Алмира Кагури, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Соработката помеѓу Интерпол и Европол во справувањето со тероризмот како глобална безбедносна закана„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Евгенија Ѓорѓиеска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Ослободителна пресуда-правна рамка и анализа на случај„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Селма Имеровска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Новата методологија-нов предизвик за РСМ во процесот на преговарање„

Одбраната ќе се одржи во просториите на факултетот.

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 09.12.2021 година (четврток) со почеток во 13,00 часот, кандидатот Теодора Тасевска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Невербалната комуникација како начин на препознавање на сторителот„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.