Почетна/Студии/Втор Циклус/Безбедност 60 ЕКТС

Безбедност 60 ЕКТС

Стекнување  знаења за факторите кои влијаат на безбедноста и функционирањето на институциите во безбедносниот систем;
 •  знаење за раководење и учество во научни, стручни и апликативни проекти за идентификација и поставување на проблем;
 • стекнуваат знаења за примена на методите и техниките за анализа и евалуација на безбедносните процеси, состојби и институции;
 • стекнуваат знаења за методите за анализа на причинско-последичните врски помеѓу општествените појавите, процеси и безбедноста;
 • стекнување знаења за обврските на националните законодавства и институциите во безбедносниот систем во процесот на евроатлантски интеграции;
 • стекнување знаења за капацитетите на институциите надлежни за имплементација на условите за члентство во ЕУ и НАТО;
 • разбирање на целите и функциите на институциите од областа на безбедноста во функција на одржување и обезбедување на националната безбедност;
 • Високо специјализирано знаење кое е во полето на безбедносните науки;
 • База на оригинално мислење или истражување:
 • Подигање на критичка свест за знаењето во полето на безбедноста.
 • Поседува систематизирано знаење, за безбедноста, како и со другите поврзани предметни области од безбедносните науки, што обезбедува основа или можност за оригиналност во развивањето и примената на автономни идеи во контекст на истражувањето на областа.
 • Поседува знаење од безбедносните науки и специфично од областа кризниот менаџмент кое се базирано на најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле.
 • Знае да креира емпириско истражување со соодветна употреба на методологија и има познавање на сите фази на истражувачкиот процес (подготовка, реализација, толкување на резултатите и пишување на истражувачки извештај)