Вонредни професори

Проф д-р Татјана Гергинова

Вонреден професор

Проф. д-р Наташа Јованова – Пеовска

Вонреден Професор