Проф. д-р Јонче Ивановски
Вонреден професор
Кадар
СФО- задолжителна академска способност
Специјално физичко обарзование
СФО 1
СФО 2
Безбедност во спортот
Роден е на 01.03.1978 во Скопје. Во 2002 дипломира на Факултетот за безбедност- Скопје. Во 2009 година го брани својот магистерски труд на Факултет за физичка култура- Скопје под наслов ,,Биомеханичка структура и оптималност на методиката на учење на основните техники коишто се во функција на примена на полициските овластувања.”
1996-2008 год. Вработен во Министерството за внатрешни работи каде извршува работи и работни задачи во повеќе органи и организациони единици Од октомври 2008 до денес вработен на Факултетот за безбедност-Скопје како помлад асистент и асистент по предметот Специјално физичко образование Зборува течно англиски и српски. Има големи методско-показни и педагошки способности; координација и водење на предвидените задачи; организирање, планирање и раководење на персонал; Координација, администрација и раководење со проекти; Организација и лидерство при тимска работа. Одлично познавање на MS Office пакетот, Internet како и софтвери за обработка на податоци (СПСС и Статистика)
Научни и стручни трудови
1.  (2007). Компаративна анализа на некои манифестни биомоторички показатели за трите генерации студенти измерени при постапката за прием на Полициската академија, Годишник на Полициската академија, Скопје
2.  (2008). Анализа на релацијата помеѓу ставот на студентите за предметната програма по Специјално физичко образование и добиената оцена при завршното полагање на испитот, Годишник на Полициската академија, Скопје
3.  (2008). Следење и евалуација на наставните содржини по Специјално физичко образование врз промените во некои биомоторни способности кај студентите на Полициска академија. Трудот е презентиран на 12 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите, Охрид
4.  (2009) Анализа на структурални промени и разики во биомоторните димензии кај двете генерации студенти на Факултетот за безбедност по двегодишен едукативен тренажен процес. Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје
5.  (2009) Психо-социјални и правни последици врз припадниците на безбедносните сили на РМ учесници во конфликтот од 2001 година (извештај за истражувачки проект), Скопје
6.  (2009) Биомеханичка структура и оптималност на основните одбранбени техники предвидени за изучување во наставата по специјално физичко образование, Списание за научни и стручни прашања од физичката култура и врвниот спорт, Скопје
7.  (2010) Влијание на некои морфолошки карактеристики и биомоторни способности врз ефикасната примена на огнострелно оружје кај студентите на Факултетот за безбедност, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје
8.  (2010) Вредностите на физичката подготвеност во функција на зголемена безбедност на припадниците на специјалните полициски сили на МВР, Зборник на трудови: Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на РМ, Скопје
9. (2011) Homogenization of groups with the purpose of efficiency improvement in the subject of Ѕрecial physical education, Тематски зборник радова меѓународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија, Београд

Телефон: +389 2 2546-211 л. 103
Факс: +389 2 2546-211
Е-пошта: jonce.ivanovski@uklo.edu.mk

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

понеделник – 11.00 – 14.00
среда – 11.00 – 14.00
петок – 11.00 – 14.00
online на  jonce.ivanovski@uklo.edu.mk  и на тел. 071/349-121