Проф д-р Марија Миленковска
Редовен професор
Кадар
Меѓународно јавно право
Меѓународно договорно право
Полиција и меѓународно хуманитарно право
Меѓународно право за права на човекот
Меѓународно хуманитарно право
Марија Миленковска е вонреден професор на Факултетот за безбедност -Скопје.Избрана е во областа Меѓународно јавно право. Нејзин истражувачки интерес се меѓународно јавно право, човекови права и решавање на конфликти.Таа дипломира на Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј”- Скопје, насока Меѓународно право.
Последиполомски студии завршува на истиот Факултет, со што се стекнува со називот Магистер на правни науки, насока меѓународно право. Во март 2011 докторираше на Правниот факултет “Јустинијан Први” – Скопје, Универзитет “Свети Кирил и Методиј “- Скопје и се здоби со називот Доктор на правни науки.
Телефон: +389 2 2546-211, лок. 105
Факс: +389 2 2545-070
Е-пошта:     marijamilenkovska@yahoo.com
ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
вторник 12.30 – 14.00
четврток 10.30 – 12.00