Контакт

Факултетот за безбедност се наоѓа 15 км југоисточно од центарот на Скопје, во близина на населбата Колонија Идризово во рамките на општина Гази Баба.

П.Фах 103 1000 Скопје
Адреса: „1“ Колонија – Идризово бр.2А

Тел: +389 2 2546-211
Фах. +389 2 2545-070
E-mail. fbs@uklo.edu.mk


Контакт информации за вработени на Факултетот за безбедност – Скопје