Проф. д-р Наташа Јованова – Пеовска
Вонреден професор
Кадар
Виктимологија
Пенологија
Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Криминална политика
Превенција на виктимизација и заштита на жртви
Децата жртви на криминал
Санкции во заедницата

CV
Реферат за избор на наставник
Одлука за избор на наставник

Родена е на 23.03.1984 во Скопје. Дипломира на Правниот факултет во Скопје во 2006 година и се стекнува со звањето дипломиран правник. Во 2011 година магистрира на Факултетот за безбедност Скопје со што станува Магистер од областа на криминалистиката и криминологијата. Од 2006 до мај 2007 година врши практиканска работа во Парламентот на Р.Македонија како асистент и истражувач во канцеларијата на Генералниот Секретар. Од мај 2007 до септември 2007 работи како Адвокатски приправник во адвокатската канцеларија Трајковски. Од октомври 2007 до септември 2014 работи како асистент. Во септември 2014 година е избрана за доцент и ги држи настава по предметите Криминална политика, Превенција на виктимизација и заштита на жртви, Деца жртви на криминал, Санкции во заедницата. Има напишано голем број на научни и стручни трудови и учествувано на голем број истражувачки и научни проекти.

1. „Насилството помеѓу децата и младите во училиштата”, Годишник на Полициска академија, Скопје, 2008
2. „Сексуално злоставување на деца“, Годишник на Факултет за безбедност- Скопје, 2009
3. „Nasilje između djeca putem interneta” Pravo na sloboda, Kopaonik, 2009
4. “Општокорисна работа во системот на малолетничка правда”, Зборник на трудови „Малолетничка правда- ресторативна правда“, Факултет за безбедност- Скопје, 2009
5. „Students’ Attitudes Regarding Criminality“,Oliver Bačanović, University of Bitola, Republic of Macedonia; Natasha Jovanova, University of Bitola, Republic of Macedonia, Book of abstracts, 9-th Annual Conference of the European Society of criminology, 2009
6. „Student’s attitude toward crime“- Yearbook of Faculty of security, Skopje, 2010
7. “Preventive policy of school violence“, Vesna Stojkovska, Natasha Jovanova, Book of abstracts, 8-th Biannual Policing in Central and Eastern Europe ’ „Social Control of Unconventional Deviance, 2010
8. „Characteristics of fear of crime in Skopje „ (коавтор со проф д-р Оливер Бачановиќ Book of abstracts, 8-th Biannual Policing in Central and Eastern Europe ’ „Social Control of Unconventional Deviance, 2010
9. “Preventive policy of school violence“,Collection of paper -8-th Biannual Policing in Central and Eastern Europe ’ „Social Control of Unconventional Deviance, Faculty of criminal justice and security- University in Maribor, Ljubljana, 2011
10. “Violence in schools – victims and reaction of school staff”, Victim’s rights and EU, Victimological society of Serbia, Belgrade, 2011
11. “The police role in reduction of level of fear of crime”, ARCHIBALD REISS DAYS, Thematic Proceedings, The academy of criminalistics and police studies, 2011
Телефон: +389 2 2546-211 л. 106
Факс: +389 2 2545-070
Е-пошта:     natasa.akademija@yahoo.com;
ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
вторник 10-12 часот
среда 10-12 часот