Почетна/За Факултетот/Издавачка дејност/Трудови во издание на факултетот

Трудови во издание на Факултетот за безбедност

СПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИТЕ НИЗ ПРИЗМА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СИСТЕМОТ ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ


ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНА И КРИЗНА СОСТОЈБА – СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИИ ЗАКАНИ – ТРЕТМАН, ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И МАПИРАЊЕ (македонски јазик)
БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИИ ЗАКАНИ – ТРЕТМАН, ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И МАПИРАЊЕ(англиски јазик)
МЕДИУМСКОТО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ ВО ДНЕВНИТЕ ВЕСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (Извештај од истражувањето)
МАРГИНАЛИЗАЦИЈАТА И ДЕВИЈАНТНОСТА НА МЛАДИТЕ ВО СУДИР СО ЗАКОНОТ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ (научно-истражувачки извештај)
 ПРОЦЕСОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И СТАТИСТИЧКО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КЛАСИЧНИОТ КРИМИНАЛ ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА
 БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ И КОНЦЕПТИ
ИНДЕКС НА БЕЗБЕДНОСТ  II
ВОВЕД ВО БЕЗБЕДНОСТА
БЕЗБЕДНОСТ, РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РЕФОРМИ – КОСОВО И МАКЕДОНИЈА – КОСОВСКО – МАКЕДОНСКО БЕЗБЕДНОСЕН ФОРУМ 2018 (македонска јазик)
БЕЗБЕДНОСТ, РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РЕФОРМИ – КОСОВО И МАКЕДОНИЈА – КОСОВСКО – МАКЕДОНСКО БЕЗБЕДНОСЕН ФОРУМ 2018 (англиска јазик)
БЕЗБЕДНОСТ, РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РЕФОРМИ – КОСОВО И МАКЕДОНИЈА – КОСОВСКО – МАКЕДОНСКО БЕЗБЕДНОСЕН ФОРУМ 2018 (албански јазик)
 ИНДЕКС НА БЕЗБЕДНОСТ
ПОЛИЦИЈАТА И ЈАВНОСТА (Анализа на истражувачки резултати 2009 – 2017 година)
ГРАЃАНИТЕ ЗА КОРУПЦИЈАТА (Анализа на истражувачки резултати 2013 – 2017)
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:СТРАЗБУР ДОМА ИЛИ МАКЕДОНИЈА ПРЕД СТРАЗБУР (Истражувачки извештај 2017)
ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА (Истражувачки извештај 2013 – 2015)
СТАВОВИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ЗАДАЧИТЕ И СОСТОЈБИТЕ ВО ПЕНИТЕНЦИЈАРНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Истражувачки извештај 2015)
БЕЗБЕДНОСТА И БЕЗБЕДНОСНИТЕ ЗАКАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Истражувачки извештај 2015)
УЛОГАТА НА ЗАЕДНИЦАТА И НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТОТ:СОСТОЈБИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ (Истражувачки извештај)
ПОЛОЖБАТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПЕНИТЕНЦИЈАРНИТЕ УСТАНОВИ ВО МАКЕДОНИЈА (Истражувачки извештај)
МИСЛЕЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА (Истражувачки извештај)
ИСТРАЖУВАЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПСИХО-СОЦИЈАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД 2001 ГОДИНА
ВЛИЈАНИЕТО НА ЕВРО-АТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА