Трудови во издание на Факултетот за безбедност

ПАТЕКИ НА БЕЗДОМНИТЕ ЛИЦА: ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА БЕЗДОМНИШТВОТО (научно-истражувачка студија)


СПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИТЕ НИЗ ПРИЗМА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СИСТЕМОТ ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ И ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ


ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНА И КРИЗНА СОСТОЈБА – СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИИ ЗАКАНИ – ТРЕТМАН, ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И МАПИРАЊЕ (македонски јазик)
БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИИ ЗАКАНИ – ТРЕТМАН, ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И МАПИРАЊЕ(англиски јазик)
МЕДИУМСКОТО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КРИМИНАЛИТЕТОТ ВО ДНЕВНИТЕ ВЕСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (Извештај од истражувањето)
МАРГИНАЛИЗАЦИЈАТА И ДЕВИЈАНТНОСТА НА МЛАДИТЕ ВО СУДИР СО ЗАКОНОТ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ И КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ (научно-истражувачки извештај)
 ПРОЦЕСОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И СТАТИСТИЧКО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КЛАСИЧНИОТ КРИМИНАЛ ОД СТРАНА НА ПОЛИЦИЈАТА
 БЕЗБЕДНОСНИ ПОЛИТИКИ И КОНЦЕПТИ
ИНДЕКС НА БЕЗБЕДНОСТ  II
ВОВЕД ВО БЕЗБЕДНОСТА
БЕЗБЕДНОСТ, РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РЕФОРМИ – КОСОВО И МАКЕДОНИЈА – КОСОВСКО – МАКЕДОНСКО БЕЗБЕДНОСЕН ФОРУМ 2018 (македонска јазик)
БЕЗБЕДНОСТ, РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РЕФОРМИ – КОСОВО И МАКЕДОНИЈА – КОСОВСКО – МАКЕДОНСКО БЕЗБЕДНОСЕН ФОРУМ 2018 (англиска јазик)
БЕЗБЕДНОСТ, РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РЕФОРМИ – КОСОВО И МАКЕДОНИЈА – КОСОВСКО – МАКЕДОНСКО БЕЗБЕДНОСЕН ФОРУМ 2018 (албански јазик)
 ИНДЕКС НА БЕЗБЕДНОСТ
ПОЛИЦИЈАТА И ЈАВНОСТА (Анализа на истражувачки резултати 2009 – 2017 година)
ГРАЃАНИТЕ ЗА КОРУПЦИЈАТА (Анализа на истражувачки резултати 2013 – 2017)
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:СТРАЗБУР ДОМА ИЛИ МАКЕДОНИЈА ПРЕД СТРАЗБУР (Истражувачки извештај 2017)
ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА (Истражувачки извештај 2013 – 2015)
СТАВОВИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ЗАДАЧИТЕ И СОСТОЈБИТЕ ВО ПЕНИТЕНЦИЈАРНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Истражувачки извештај 2015)
БЕЗБЕДНОСТА И БЕЗБЕДНОСНИТЕ ЗАКАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Истражувачки извештај 2015)
УЛОГАТА НА ЗАЕДНИЦАТА И НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА КРИМИНАЛИТЕТОТ:СОСТОЈБИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ (Истражувачки извештај)
ПОЛОЖБАТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПЕНИТЕНЦИЈАРНИТЕ УСТАНОВИ ВО МАКЕДОНИЈА (Истражувачки извештај)
ГРАДЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА: СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (македонски јазик)
ГРАДЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА: СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (албански јазик)
МИСЛЕЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА (Истражувачки извештај)
ИСТРАЖУВАЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПСИХО-СОЦИЈАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД 2001 ГОДИНА
ВЛИЈАНИЕТО НА ЕВРО-АТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА