Зоран Наумовски

Зоран Наумовски

ТЕМА:УЛОГАТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Членови за оцена на трудот:

1.Проф. д-р Борис Мургоски           boris.murgoski@uklo.edu.mk
Редовен професор на Факултетот за безбедност Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2.Проф. д-р Искра Акимовска – Малетиќ          iskra.maletic@uklo.edu.mk
Редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3.Проф. д-р Никола Дујовски              nikola.dujovski@uklo.edu.mk
Вонреден професор на Факултетот за безбедност Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…