Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Криминологија и криминална политика, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше Герасимоски

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Криминологија и криминална политика, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше Герасимоски

Збирен табеларен приказ на бодови од задолжителни и незадолжителни активности на редовните студенти по предметот Социјална патологија, насока Криминологија и криминална политика, за академската 2020/2021 година кај Ред. проф. д-р Саше Герасимоски

Резултати