ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2020/2021

ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2020/2021

Се известуваат студентите на трет циклус студии на Факулетот за безбедност дека ќе се врши запишување на летен семестар за академската 2020/21 година од 08.03.2020 до 12.03.2020 год.

 Потребни се следниве документи:

  • пријавен лист – 1 ( жолт )
  • семестрален лист на кој се запишуваат предметите од претходен семестар,
  • Уплата за рата на партиципација од 750 евра во денарска противредност според курсот на НБРМ да се изврши на жиро сметка на Факултетот за безбедност :

          Жиро сметка: трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник 160016125578810, приходна шифра 723012 програма 42, назив на примачот Факултет за Безбедност – Скопје, Банка на примачот НБРМ.

  • Индекс.

                                                             ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ