Цветан Ангелоски

Цветан Ангелоски

ТЕМА: МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА ВО КРЕИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

(специјалистички труд)

Членови на комисијата:

 1. Проф. д-р Миодраг Лабовиќ              miodrag.labovic@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Жидас Даскаловски                    zidas.daskalovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. д-р Марјан Ѓуровски                    marjan.gjurovski@uklo.edu.mk
  вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…