Датум на одбрана – Цветан Ангелоски

Датум на одбрана – Цветан Ангелоски

Јавната одбрана на специјалистички труд труд од кандидатот Цветан Ангелоски со наслов:

Местото и улогата на Претседателот на државата во креирањето и спроведувањето на безбедносната политика на Република Северна Македонија“ 

 ќе се одржи на 21.06.2021 година (понеделик) со почеток во 11:00 часот, на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.