СОВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ Резултати од I колоквиум