SIPIT po “METODOLOGIJA” na TRET Ciklus akademski (doktorski) studii

SIPIT po “METODOLOGIJA” na TRET Ciklus akademski (doktorski) studii

Исипитот по преметот: „Методологија“ , на Трет Циклус академски (докторски) студии ќе се полага на 25.ЈУНИ 2021 година (ПЕТОК) во 11,00 часот во Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање услов е УСПЕШНО СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ – од помал обем, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори, најдоцна до 14.ЈУНИ 2021 година.

Скопје, 20.05.2021 година