Резултати од завршен испит одржан на 4.9.2019 година-прва декада

Резултати од завршен испит одржан на 4.9.2019 година-прва декада

Резултати од завршен испит одржан на 4.9.2019 година-прва декада

Индекс    поени    допол. поени.    вк. поени       оценка

3275/16      8                 4                               8                         5

Предметен наставник
Проф. д-р Наташа Пеливанова