РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 18.01.2021 годинаРЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 18.01.2021 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 18.01.2021 годинаРЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 18.01.2021 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, Криминалистика, одржан на ден 18.01.2021 година

Резултати