РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ

Резултати од ВТОРИОТ колоквиум по предметите: Методологија на истражување на безбедносните појави и Методологија на истражување на криминалитетот полаган на 11.01.2021 година.

Студентите кои не положиле Втор колоквиум можат да полагаат на 25.01.2021 година, кога се полага Завршен испит,

 Ги известувам студентите дека полагањето ќе се врши со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО, со себе задолжително да понесат Индекс (или Студентска легитимација) и КАЛКУЛАТОР.

Резултат