РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност, одржан на ден 14.01.2021 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност, одржан на ден 14.01.2021 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност, одржан на ден 14.01.2021 година

Резултати