РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА