Резултати од испит по Основи на економија одржан на 03.09.2019