Резултати од испит по Методика на истражување општ криминалитет