Rezultati i Lista so preliminarni rezultati

Rezultati i Lista so preliminarni rezultati

Резултати од  Завршен испит Методологија полаган на 5.05.2021 година

Резултати

Прелиминарни резултати по предметот: „Методологија на истражување на безбедносните појави“ – полаган на 5.05.2021 година

Прелиминарни резултати