Прелиминарна листа на резултати од постигањата по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“ – полаган на 25.01.2021 година

Прелиминарна листа на резултати од постигањата по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“ – полаган на 25.01.2021 година

Прелиминарна листа на резултати од  постигањата по предметот:

„Методологија на истражување на безбедносни појави“ – учебна 2020/21 година , полаган на 25.01.2021 година

Претходни генерации

Криминолошки истражувања