Preliminarna lista na postiganjata po predmetot: „Методологија на истражување на безбедносни појави“ – полаган на 25.01.2021 година

Preliminarna lista na postiganjata po predmetot: „Методологија на истражување на безбедносни појави“ – полаган на 25.01.2021 година

Прелиминарна листа на резултати од постигањата по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“ – полаган на 25.01.2021 година

Криминалист

Безбедност

ККП

БЕИ