Оn-line предавање „Методи на статистичка обработка на податоците“

Оn-line предавање „Методи на статистичка обработка на податоците“

Презентација од одржаното on-line предавање по предметот „Методологија на криминолошките истражувања“, одржано на 14.04.2020 година.

Презентацијата