Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Афродита Денковска

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Афродита Денковска

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Афродита Денковска

Afrodita Denkovska