Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Константин Канзуров

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема – Константин Канзуров

Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Константин Канзуров

Kostantin Kanzurov