Одлука за определување на втора колоквиумска недела