ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИК – проф. д-р Александар Иванов