О Д Л У К А за запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје, во трет уписен рок во академската 2020/2021 година

О Д Л У К А за запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје, во трет уписен рок во академската 2020/2021 година

О Д Л У К А за запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје, во трет уписен рок во академската 2020/2021 година –  ОДЛУКА

Потреби документи за запишување