Датум на одбрана – Нена Горгиева

Датум на одбрана – Нена Горгиева

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Нена Горгиева со наслов:

Дактилоскопска анализа на трајноста на трагите од папиларни линии оставени врз хартија“  

 ќе се одржи на 14.06.2021 година (понеделик) со почеток во 14:00 часот, на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.