Нена Горгиева

Нена Горгиева

ТЕМА: ДАКТИЛОСКОПСКА АНАЛИЗА НА ТРАЈНОСТА НА ТРАГИТЕ ОД ПАПИЛАРНИ ЛИНИИ ОСТАВЕНИ ВРЗ ХАРТИЈА

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Професор д-р Борис Мургоски              boris.murgoski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Марина Малиш Саздовска                    marina.sazdovska@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Професор д-р Светлана Николоска                    svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе