Наташа Серафимова

Наташа Серафимова

ТЕМА:УЛОГАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за оценка на трудот

1.Професор д-р Наташа Пеливанова            natasa.pelivanova@uklo.edu.mk
Редовен Професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2.Проф. д-р Никола Дујовски           nikola.dujovski@uklo.edu.mk
Вонреден Професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3.Професор д-р Богданчо Гогов      bogdanco.gogov@uklo.edu.mk
Вонреден Професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…