Датум на одбрана – Моника Бабаноска

Датум на одбрана – Моника Бабаноска

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Моника Бабаноска со наслов:

Безбедност во патниот сообраќај – состојби и перспективи во општина Прилеп“  

ќе се одржи на 08.07.2020 година (среда) со почеток во 11:00 часот, онлајн преку електронска платформа.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ