Мирослав Андреевски

Мирослав Андреевски

ТЕМА:МЕСТОТО НА КРИМИНАЛИСТИЧКИОТ ИСТРАЖИТЕЛ ВО ОТКРИВАЊЕ, ДОКАЖУВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА – КОНКУСИЈА

Членови на комисија:

1.проф. д-р. Цане Мојаноски      cane.mojanoski@uklo.edu.mk
Редовен професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола

2. проф. д-р. Злате Димоски          zlate.dimovski@uklo.edu.mk
Редовен професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола

3. проф. д-р. Богданчо Гогов      bogdanco.gogov@uklo.edu.mk
Вонреден професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…