Милан Милковски

Милан Милковски

ТЕМА: КРИМИНАЛИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ПРИМАЊЕ И ДАВАЊЕ НА ПОТКУП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за оценка на трудот:

1. Ред. проф. д-р. Миодраг Лабовиќ            mlabovic@yahoo.com
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

2. Ред. проф. д-р. Светлана Николоска             svetlananikoloska@hotmail.com
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

3. Вон. проф. д-р. Катерина Крстевска Савовска              katerina.krstevska@gmail.com
Факултет за безбедност Скопје
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола

Повеќе…