Менде Моцаноски

Менде Моцаноски

ТЕМА:АНАЛИЗА НА СИСТЕМОТ ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА со посебен осврт на намалувањето на ризиците од катастрофи и потребата од реформи

 

Членови на комисија за одбрана на труд:

1. проф. д-р Раде Рајковчевски     rade.rajkovcevski@uklo.edu.mk

вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. проф. д-р Марјан Ѓуровски          marjan.gjurovski@uklo.edu.mk

вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. проф. д-р Александар Иванов           aleksandar.ivanov@uklo.edu.mk

вонреден професор на Факултетот за безбедноста – Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе…