Материјали по предметот Управо право насока Криминалист и Безбедност

Материјали по предметот Управо право насока Криминалист и Безбедност

Материјали по предметот Управо право насока Криминалист и Безбедност

Презентација Одговорност

Почитувани студенти,

Во овој дел можете да ја најдете презентацијата која се однесува на темата Управна дејност поврзана со личниот статус на граѓаните.

Презентација Личен статус

Покрај тоа во прилог се дадени линкови каде можете да најдете информации за релевантните закони, подзаконски акти и други документи и интернет извори.