м-р Зоран Тодоров

м-р Зоран Тодоров

ТЕМА: ПРАВНО-ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА НА ОПТАНTСКА СОПСТВЕНОСТ или ОСИМСКИТЕ СПОГОДБИ

Членови на комисија за оценка на трудот

1. Проф.д-р Владимир Ортаковски          vladimir.ortakovski@gmail.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2. Проф. д-р Томе Батковски                tomebat52@gmail.com
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Проф. Д-р Елена Темелковска Анева                 e.temelkovska@gmail.com
Правен факултет – Кичево
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. Проф.д-р Жидас Даскаловски           zidas.daskalovski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

5. Проф. д-р Стојанка Мирчева            stojanka.mirceva@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе